Formes d’afavorir UNICEF en la teva successió: testaments i codicils

© UNICEF/UNI200682/Grile

© UNICEF/UNI200682/Grile

Les disposicions notarials de darrera voluntat que pots atorgar són els testaments i els codicils, els quals al seu torn poden ser oberts o closos.

Els testaments i codicils oberts són redactats pel notari seguint les indicacions del testador, i amb la garantia que, des del punt de vista jurídic i formal, es compleix íntegrament l’ordenament jurídic.

Els testaments i codicils closos són redactats pel testador, que els tanca dins d’un sobre i els lliura al notari perquè els incorpori al seu protocol. El notari ignora quin és el contingut del document, ja que no hi ha tingut accés, però a diferència del testament hològraf, el notari fa el judici de capacitat del testador i queda constància de l’existència del testament.

En tots els casos, la Llei del notariat imposa la necessitat que al moment de la signatura de qualsevol disposició de darrera voluntat, sigui necessària la presència i la signatura de dos testimonis que firmaran juntament amb el testador i el notari autoritzant. No poden ser testimonis els incapaços, els condemnats per delicte de falsificació o per fals testimoniatge, els parents del testador en línia directa i els col·laterals fins a quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, ni els parents del notari en els mateixos graus i els seus empleats.

Tots els testaments i codicils notarials autoritzats per un notari andorrà són registrats pel mateix notari autoritzant en el Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat, regulat per la Llei del notariat i dependent de la Cambra de Notaris, la qual, una vegada acreditada la defunció del testador, en lliura el certificat que acredita les disposicions de darrera voluntat que ha atorgat una persona dins del Principat d’Andorra.

2.1.-Testaments

2.2.- Ja tinc atorgat el meu testament. Haig de refer-lo per incloure-hi UNICEF? Els codicils

2.3.- Quines limitacions té el testador a l’hora d’atorgar una disposició de darrera voluntat: La llegítima.

Formes d’afavorir UNICEF en la teva successió: testaments i codicils

Les disposicions notarials de darrera voluntat que pots atorgar són els testaments i els codicils, els quals al seu torn poden ser oberts o closos. Els testaments i codicils oberts són redactats pel notari seguint les indicacions del testador, i amb la garantia que, des del punt de vista jurídic i formal, es compleix íntegrament l’ordenament […]