Què és una herència? I com pots disposar de béns i drets a favor d’UNICEF?

uni139713

Què és una herència?

Una herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que per la defunció d’una persona es transmet als seus successors. Cada persona pot decidir a favor de qui vol que es defereixi la seva herència mitjançant l’atorgament d’actes de darrera voluntat.

Com pots disposar de béns i drets a favor d’UNICEF?

Si vols beneficiar UNICEF en la teva successió, és necessari que atorguis una disposició de darrera voluntat (testament o codicil), i per fer-ho, el més aconsellable és que demanis l’assessorament d’un notari, que és un professional del dret especialitzat en matèria de successions.

Si no atorgues una disposició de darrera voluntat, el teu patrimoni no arribarà mai a UNICEF, sinó que beneficiarà les persones que, segons l’ordenament jurídic del teu país, tenen la consideració de “legitimàries”. A Andorra són legitimaris, amb caràcter successiu i excloent, en primer lloc, els fills; si no se’n tenen, els pares i els germans de la persona causant; posteriorment, els parents col·laterals fins a sisè grau; si no se’n tenen, el cònjuge vidu i, quan no es dóna cap d’aquests casos, les finances públiques i el patrimoni nacional. Per tant, sense un testament o un codicil, UNICEF no serà beneficiària de la teva herència.

Per preparar la disposició de darrera voluntat, el notari et pot assessorar sense cap cost econòmic sobre la manera com pots donar la forma jurídica adequada a la teva voluntat, segons la situació personal, familiar i la nacionalitat. T’informarà sobre les limitacions que puguin afectar la teva llibertat de disposició per raó de la nacionalitat i, per un preu molt assequible, redactarà el testament recollint les teves instruccions, fent el judici de capacitat i assegurant-te així l’eficàcia de la disposició quan tu ja no hi siguis.

No és aconsellable confiar en els anomenats testaments hològrafs (redactats de pròpia mà pel testador i no dipositats notarialment), perquè si ets profà en la matèria, pots incórrer en defectes de forma o contingut que el poden invalidar. A més, sense entrar en la dificultat que en comporta l’execució, cal tenir molt present que a Andorra únicament s’admeten aquests testaments a favor dels fills (Parentum inter liberos), per tant, un testament hològraf fet per una persona andorrana a favor d’UNICEF, seria nul.

Què és una herència? I com pots disposar de béns i drets a favor d’UNICEF?

Què és una herència? Una herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que per la defunció d’una persona es transmet als seus successors. Cada persona pot decidir a favor de qui vol que es defereixi la seva herència mitjançant l’atorgament d’actes de darrera voluntat. Com pots disposar de béns i drets a favor […]