Quin tipus de béns puc deixar a UNICEF? I com actua UNICEF amb els béns que li deixis?

Quin tipus de béns puc deixar a UNICEF?

UNICEF pot rebre tot tipus de béns:

Béns immobles: habitatges, finques rústiques, etc.; altres béns: joies, obres d’art, efectiu en entitats bancàries o en metàl·lic, fons d’inversió o accions, assegurances de vida. També poden deixar-nos un percentatge del patrimoni, diners o accions. En el cas que vulguis deixar a UNICEF un altre tipus de béns o accions, posa’t en contacte amb nosaltres.

 

Com actua UNICEF amb els béns que li deixis?

El procés hereditari fins a l’adjudicació dels béns es farà sempre amb diligència, col·laborant amb les altres parts (marmessor, cohereus o legataris, etc.) si n’hi hagués, i donant compliment a les obligacions legals i fiscals.

Els béns adjudicats a UNICEF es gestionen de la manera següent:

– Béns immobles (habitatge, apartament, finca rústica, etc.): per trobar un valor objectiu de venda, són taxats per una entitat oficial de reconegut prestigi, i posats a la venda conforme al preu taxat. L’import obtingut s’ingressa a la tresoreria d’UNICEF i després es destina a l’objecte de la institució. Les despeses de comunitat d’aquests béns, des del moment de la seva adjudicació fins a la seva venda, són sufragats per UNICEF.

– Altres béns: si són d’especial valor (joies, quadros, etc.), són taxats i subhastats per entitats oficials. L’import obtingut s’ingressa a la tresoreria d’UNICEF i després es destina a l’objecte de la institució.

Els béns que poden tenir un valor sentimental (fotos, documents, records, etc.) s’ofereixen gratuïtament als familiars i a les persones que han tingut cura del difunt.

D’altra banda, els estris domèstics sense valor econòmic o sentimental es donen a una institució benèfica d’àmbit nacional perquè en facin l’ús que estimin pertinent (venda per finançar els seus projectes; p. ex. els Encants de l’Unicef), Càritas per als seus usuaris, ús en oficines, etc.).

– Diners en entitats financeres (comptes corrents o dipòsits) o efectiu metàl·lic: després de la seva liquidació, s’ingressa l’import a la tresoreria d’UNICEF per destinar-lo a l’objecte de la institució.

– Fons d’inversió o accions: se’n farà la venda i la percepció en el moment que es consideri més oportú per obtenir el benefici més gran. L’import obtingut s’ingressarà a UNICEF i després es destinarà a l’objecte de la institució.

Quin tipus de béns puc deixar a UNICEF? I com actua UNICEF amb els béns que li deixis?

Quin tipus de béns puc deixar a UNICEF? UNICEF pot rebre tot tipus de béns: Béns immobles: habitatges, finques rústiques, etc.; altres béns: joies, obres d’art, efectiu en entitats bancàries o en metàl·lic, fons d’inversió o accions, assegurances de vida. També poden deixar-nos un percentatge del patrimoni, diners o accions. En el cas que vulguis […]